Artists / Shilnikova Ksenya

Shilnikova Ksenya
Nizhny Novgorod, Russia

Total artworks: 4

Views: 48605

Shilnikova Ksenya (1971)

1971 - born in Nizhny Novgorod.
1990 - graduated from Nizhny Novgorod Theatre College (Department of scenery)