Artists / Morozova Natalya

Morozova Natalya
Krasnoyarsk, Russia

Total artworks: 16

Views: 13053

Morozova Natalya (27.09.1983)

Born in the city of Uyar, Krasnoyarsk Territory 09/27/1983
2000 - 2004 - Krasnoyarsk Art College named after V.I. Surikov
2004 - 2010 - Krasnoyarsk State Art Institute
2010 - 2013 - artist in PuzzleLab
Since 2019 - a teacher in school №6 of Krasnoyarsk.