Artists / Kharkov National University of Construction and Architecture

Kharkov National University of Construction and Architecture was founded in 1930.

  • 1
Mushyk Vasiliy
Kharkov, Ukraine
  • 1