Artists / Meshcheryakov Anatoly

Meshcheryakov Anatoly
Lipetsk, Russia

Total artworks: 30

Views: 37966

Meshcheryakov Anatoly (1957)

Born in 1957 in Lipetsk.
In 1987 graduated from the Lipetsk State Pedagogical Institute.