Engraving / historicism

Alexander I. The Romanov Dynasty
paper / etching / 11х8cm
64 USD
buy
Nicholas I. The Romanov Dynasty
paper / etching / 11х8cm
64 USD
buy
Alexander II. The Romanov Dynasty
paper / etching / 11х8cm
64 USD
buy
Alexander III. The Romanov Dynasty
paper / etching / 11х8cm
64 USD
buy
Nicholas II. The Romanov Dynasty
paper / etching / 11х8cm
64 USD
buy
Lenin
paper / lithography / 60х47cm
171 USD
buy
Lenin
paper / lithography / 44х55cm
171 USD
buy
Lenin
paper / lithography / 60х40cm
171 USD
buy
Lenin
paper / lithography / 56х41cm
171 USD
buy
Lenin
paper / lithography / 62х47cm
171 USD
buy