Terpugova Yuliya / Portraits to order

Nastya
canvas / oil / 90х60cm
741 USD
Agusha
canvas / oil / 60х45cm
635 USD
Yuliy
canvas / oil / 80х60cm
741 USD
Olya
canvas / oil / 80х60cm
678 USD
Yulik. Son''s portrait
canvas / oil / 80х55cm
635 USD
Portrait
canvas / oil / 70х50cm
529 USD
Female portrait
canvas / oil / 70х50cm
635 USD
Liza
canvas / oil / 60х35cm
593 USD
Portrait of a Woman
canvas / oil / 55х45cm
635 USD
The Little Prince. Sasha
canvas / oil / 55х40cm
423 USD
Zhenya
canvas / oil / 75х65cm
635 USD
Kirill
canvas / oil / 70х70cm
529 USD
Portrait
paper / pastel / 55х40cm
212 USD
Portrait
canvas / oil / 70х55cm
529 USD
Portrait of the manager
canvas / oil / 70х50cm
529 USD
Portrait
paper / dry brush / 40х30cm
64 USD